Historia mojej małej ojczyzny - KONKURS!
Piątek 5 czerwca 2015r.

HISTORIA MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY - KONKURS FOTOGRAFICZNY!

 
Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu oraz Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Historia mojej małej ojczyzny”. Celem konkursu jest popularyzacja tematyki historycznej regionu Zamościa i okolicy (Zamojszczyzny). W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i studenci. Termin zgłaszania zdjęć mija 31 lipca 2015. Pula nagród wynosi 3000 zł. Regulamin konkursu dostępny jest na stronach internetowych: www.ztf.pl i www.stylowy.net

Nagrodzone i wyróżnione fotografie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Galerii Fotografii STYLOWY w Zamościu oraz opublikowane w pokonkursowym albumie w formie elektronicznej. Konkurs fotograficzny „Historia mojej małej ojczyzny” wpisuje się w program 3. Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią”, który odbędzie się w Zamościu w dniach 12-15 sierpnia 2015.

Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią” to jedyny festiwal prezentujący najnowsze polskie filmy dokumentalne, fabularne i reportaże oraz dzieła literackie, fotograficzne  i muzyczne o tematyce historycznej. W festiwalu biorą udział wybitne osobowości ze świata filmu, nauki, telewizji, literatury, muzyki, fotografii. Zamojskie "Spotkania z historią" oddziałują poprzez różne formy prezentowania i uczenia historii, tj. projekcje filmowe, warsztaty filmowe dla młodzieży, wieczór karaoke, konkurs fotograficzny, wystawy muzealne i fotograficzne, książkę, koncert czy rekonstrukcję historyczną. Ma zasięg ogólnopolski i powstał dla podkreślenia wagi i znaczenia twórczości historycznej.

 

REGULAMIN PDF                                     REGULAMIN DOC
 
* * *

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Historia mojej małej ojczyzny”
§ 1.
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Filmowej STYLOWY w Zamościu.
2. Adres Organizatora:
Centrum Kultury Filmowej STYLOWY w Zamościu, Ul. Odrodzenia 9, 22-400 Zamość.
3. Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat Konkursu jest pani Małgorzata Stępniewska konkurs.fotograficzny@stylowy.net.
4. Patronat nad konkursem sprawuje Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne.
5. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
§ 2
Celem konkursu jest popularyzacja tematyki historycznej regionu Zamościa i okolicy.
§ 3
1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących za wyjątkiem osób związanych z organizacją konkursu i ich najbliższych.
2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i studenci.
3. Osoby niepełnoletnie dopuszczone zostaną do udziału w konkursie po przedłożeniu Organizatorowi pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział w konkursie.
4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
§ 4
1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 fotografii pojedynczych lub ułożonych w 1 zestaw.
2. Zdjęcia muszą być zrobione na terenie Polski i dotyczyć Zamojszczyzny.
3. Prace należy przesłać na adres konkurs.fotograficzny@stylowy.net. w postaci plików w formacie JPG o rozdzielczości nie mniejszej niż 150 DPI i wielkości nie mniejszej niż 2700 x 1800 pixeli.
4. Nie należy wprowadzać kompresji.
5. W nazwach plików należy obowiązkowo używać wyłącznie małych liter bez polskich znaków. Pliki należy opisać bez przerw (bez znaku spacji) z podkreślnikami: nazwisko_imię_tytuł np.: zasa_pawel_zlota_roza.jpg a w treści maila: Żąsa Paweł „Złota róża’.
6. Maksymalny rozmiar e-maila to 20 MB.
7. E-maile w których program antywirusowy znajdzie wirusy zostaną skasowane.
8. Fotografie poddane obróbce cyfrowej wykraczającej poza korektę globalną, która polepsza jakość zdjęcia (np. nasycenie, kontrast), nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu konkursu. Nie zezwala się na stosowanie zabiegów selektywnych polegających na dodawaniu lub odejmowaniu elementów, łączeniu kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji.
9. Prace uprzednio nagradzane lub wystawiane nie mogą brać udziału w konkursie.
10. Termin zgłaszania zdjęć mija dnia 31 lipca 2015 roku.
11. Wraz z pracami konkursowymi należy przesłać, w formacie MS WORD, wypełnioną Kartę Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie - załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.
12. Osoby niepełnoletnie dopuszczone zostaną do udziału w konkursie po przesłaniu Organizatorowi wraz z pracami konkursowymi i Karty Zgłoszenia, pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział w konkursie w postaci scanu wydrukowanego i podpisanego oświadczenia. Autorzy prac nagrodzonych oraz wyróżnionych są zobowiązani dostarczyć oświadczenie w postaci dokumentu papierowego.
13. Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu powołane przez organizatora.
14. Jury Konkursu dokona oceny nadesłanych prac biorąc pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematyką Konkursu, poprawność nadesłanych materiałów pod względem warsztatu fotograficznego, oryginalność przedstawienia tematu.
§ 5
1. Harmonogram Konkursu:
Nadsyłanie prac - do 31.07.2015 r.
Ocena Jury - do 05.08.2015 r.
Zawiadomienie o werdykcie Jury do 10.08.2015 r.
Wręczenie nagród - 15.08.2015 r.
Wystawa pokonkursowa prac - sierpień.2015 r.
§ 6
2. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia prac na adres: konkurs.fotograficzny@stylowy.net
3. Jury nagrodzi 3 najlepsze prace.
4. Nagrody będą miały charakter finansowy, rzeczony i honorowy. Nagrodą główną w konkursie jest nagroda finansowa w wysokości 1500 zł, za drugie miejsce 1000 zł, za trzecie 500 zł.
5. Osoby, które otrzymają nagrody o wartości powyżej 760 zł brutto, są zobowiązane indywidualnie zapłacić Organizatorowi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody przed jej wydaniem (podstawa prawna: art.21 ust.1 pkt.68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.).
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania pierwszego miejsca w przypadku niskiego poziomu zdjęć nadesłanych na konkurs.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
8. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
§ 7
1. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora o wyniku konkursu drogą elektroniczną poprzez zamieszczenie informacji na stronie www Organizatora.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji imion i nazwisk laureatów.
3. Nagrodzone i wyróżnione fotografie zostaną pokazane na wystawie pokonkursowej w Galerii Fotografii STYLOWY w Zamościu oraz opublikowane w pokonkursowym albumie w formie elektronicznej.
4. Każdy autor prac przyjętych na wystawę pokonkursową otrzyma katalog w formie elektronicznej na podany w Karcie Zgłoszenia adres email.
§ 8
1. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
3. Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) na potrzeby organizacji konkursu i w celach marketingowych Organizatora.
4. Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie (między innymi w pokonkursowym albumie), umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).
5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz majątkowych do zdjęcia. Nadsyłając prace na konkurs, autor oświadcza, że prawa osób trzecich zostały wyjaśnione a autor prac posiada stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach. (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych).Dz. U. Nr 24 z pózn. zm.
§ 9
1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
2. Rozstrzygnięcia – w tym dotyczące interpretacji Regulaminu - podejmowane przez Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub odwołania konkursu w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, jeżeli łączna liczba zgłoszonych prac będzie mniejsza niż 20.
5. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych prac.
6. Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie przygotowany protokół, który podpiszą wszyscy członkowie Jury.

 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne na FB


Galeria Fotografii Ratusz na FB


Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne już od ponad 55-ciu lat działa na rzecz kultury.
Od 2013 roku jest organizacją pożytku publicznego.

Przekazując nam 1% swojego podatku, pomagasz rozkręcać lokalną kulturę.

KRS 0000076428

75 1240 2816 1111 0010 4467 4192

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne
ul. Wyszyńskiego 28 a,
22-400 Zamość

NIP 922-243-27-33
Regon 950434444
 
 

..