XXI OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE FOTOGRAFII „ZABYTKI”
Poniedziałek 10 marca 2008r.
Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza do wzięcia udziału w XXI Biennale Fotografii „Zabytki”. Tematem wiodącym tegorocznego Biennale ustanowiono: GRODZISKA I ZAMCZYSKA.

Organizator:

ZAMOJSKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE

Cele:

Wystawa ma na celu prezentację osiągnięć twórczych w fotografii o tematyce krajobrazu kulturowego, a także pokazanie najciekawszych zabytków polskiego budownictwa, urbanistyki, rzemiosła i architektury krajobrazu oraz ich związku z działalnością człowieka.

Organizatorzy zakładają przyjmowanie zdjęć o dowolnej tematyce mieszczącej się w haśle „zabytki”, ale chcąc uniknąć powtarzalności i bardziej ujednolicić charakter poszczególnych ekspozycji, ustanawiają tematykę wiodącą XXI Biennale: GRODZISKA I ZAMCZYSKA.

Warunki uczestnictwa:

1. W Biennale mogą uczestniczyć wszyscy fotografujący. Każdy autor może nadesłać do 10 zdjęć pojedynczych, lub ułożonych w zestaw. Technika wykonania zdjęć dowolna, format 20x30 cm.

2. Opłata za uczestnictwo wynosi 20,- zł, płatne na konto Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego w PBS Zamość, Nr 54 9644 0007 2001 0001 6069 0001.

3. Zdjęcia należy nadsyłać nie podklejone i nie oprawione w płaskich sztywnych opakowaniach. Do przesyłki należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia i kserokopię dowodu wpłaty. Na odwrocie każdego zdjęcia należy podać numer według karty zgłoszenia oraz miejscowość i nazwę zabytkowego obiektu, a także imię, nazwisko i adres autora. Zdjęcia spółek autorskich nie będą przyjmowane.

4. Oceny prac dokona jury, do którego zaproszeni zostaną znani artyści fotograficy oraz przedstawiciel organizatora. Jury przysługuje prawo swobodnego podziału nagród, a także kwalifikowania na wystawę zdjęć pojedynczych z zestawów autorskich. Jeden autor może otrzymać tylko jedną z nagród głównych.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
bezpłatnej reprodukcji i publikacji zdjęć w drukach towarzyszących, w mediach oraz w internecie, celem reklamy Biennale, bezpłatnego przejęcia do archiwum ZTF zdjęć nagrodzonych (przy zachowaniu warunku, że nagroda pieniężna nie będzie mniejsza niż 500,- zł za jedno zdjęcie), ekspozycji zdjęć w innych ośrodkach na terenie kraju.

6. Każdy autor prac przyjętych do ekspozycji otrzyma katalog i okolicznościową nalepkę na zdjęcia.

7. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki. Prace będą zwracane w opakowaniach, w których zostały nadesłane.

8. Ostateczna interpretacja niniejszych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie organizatorowi Biennale.

Terminy:

Nadsyłanie prac – 15 października 2008 r.
Zawiadomienie o decyzji jury – 15 listopada 2008 r.
Wystawa – grudzień 2008 r.
Zwrot nadesłanych prac – 30 czerwca 2009 r.

Adres organizatora:
Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne                                      Galeria Fotografii „Ratusz”, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość.
www.ztf.pl


Komisarz:
Stanisław Orłowski
tel. 0/609-221-317

Pliki do pobrania
Karta zgłoszeniaZamojskie Towarzystwo Fotograficzne na FB


Galeria Fotografii Ratusz na FB


Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne już od ponad 55-ciu lat działa na rzecz kultury.
Od 2013 roku jest organizacją pożytku publicznego.

Przekazując nam 1% swojego podatku, pomagasz rozkręcać lokalną kulturę.

KRS 0000076428

75 1240 2816 1111 0010 4467 4192

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne
ul. Wyszyńskiego 28 a,
22-400 Zamość

NIP 922-243-27-33
Regon 950434444
 
 

..