XXII OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE FOTOGRAFII „ZABYTKI”
Czwartek 11 lutego 2010r.
Wystawa ma na celu prezentację osiągnięć twórczych w fotografii o tematyce krajobrazu kulturowego, a także pokazanie najciekawszych zabytków polskiego budownictwa, urbanistyki, rzemiosła, architektury itp., a także ich związku z działalnością człowieka.

Organizatorzy przyjmować będą zdjęcia o dowolnej tematyce mieszczącej się w haśle „zabytki”, ale chcąc uniknąć powtarzalności i bardziej ujednolicić charakter poszczególnych ekspozycji, ustanawiają tematykę wiodącą XXII Biennale: DETAL ARCHITEKTONICZNY.

Warunki uczestnictwa:

1. W Biennale mogą uczestniczyć wszyscy fotografujący. Każdy autor może nadesłać do 10 zdjęć pojedynczych, lub ułożonych w zestaw. Technika wykonania odbitek dowolna, format 20x30 do 30x45 cm

2. Opłata za uczestnictwo (koszty przesyłek) wynosi 20,- zł, płatne na konto Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego w PBS Zamość,
Nr 54 9644 0007 2001 0001 6069 0001.

3. Zdjęcia należy nadsyłać (nie podklejone i nie oprawione) w płaskich, sztywnych opakowaniach. Do przesyłki należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia i kserokopię dowodu wpłaty oraz płytkę z plikami nadsyłanych prac w formacie JPEG o rozdzielczości 300 dpi dla rozmiaru 10x15 cm. Na odwrocie każdego zdjęcia należy podać numer według karty zgłoszenia oraz miejscowość i nazwę zabytkowego obiektu, a także imię, nazwisko i adres autora. Zdjęcia spółek autorskich nie będą przyjmowane.

4. Oceny prac dokona jury, do którego zaproszeni zostaną znani artyści fotograficy oraz przedstawiciel organizatora. Jury przysługuje prawo swobodnego podziału nagród, a także kwalifikowania na wystawę zdjęć pojedynczych z zestawów autorskich. Jeden autor może otrzymać tylko jedną z nagród głównych.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
bezpłatnej reprodukcji i publikacji zdjęć w drukach towarzyszących, w mediach oraz w internecie, dla  reklamy Biennale,
bezpłatnego przejęcia do archiwum ZTF zdjęć nagrodzonych (przy zachowaniu warunku, że nagroda pieniężna nie będzie mniejsza niż 500,- zł za jedno zdjęcie), - ekspozycji zdjęć w Zamościu oraz w innych ośrodkach na terenie kraju.

6. Każdy autor prac przyjętych do ekspozycji otrzyma katalog i okolicznościową nalepkę na zdjęcia.

7. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki. Prace będą zwracane w opakowaniach, w których zostały nadesłane.

8. Ostateczna interpretacja niniejszych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie organizatorowi Biennale.

9. Terminy:
- Nadsyłanie prac – 15 października 2010 r.
- Zawiadomienie o decyzji jury – 15 listopada 2010 r.
- Wystawa – grudzień 2010 r.
- Zwrot nadesłanych prac – 30 czerwca 2011 r.

Pliki do pobrania:
Karta zgłoszenia i warunki uczestnictwa.

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne
Galeria Fotografii „Ratusz”
Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość
www.ztf.pl , 

Komisarz:
Stanisław Orłowski
tel. 609-221-317Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne na FB


Galeria Fotografii Ratusz na FB


Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne już od ponad 55-ciu lat działa na rzecz kultury.
Od 2013 roku jest organizacją pożytku publicznego.

Przekazując nam 1% swojego podatku, pomagasz rozkręcać lokalną kulturę.

KRS 0000076428

75 1240 2816 1111 0010 4467 4192

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne
ul. Wyszyńskiego 28 a,
22-400 Zamość

NIP 922-243-27-33
Regon 950434444
 
 

..