Rusza XXVIII Międzynarodowe Biennale Fotografii ZABYTKI!
Środa 15 czerwca 2022r.

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne oraz Zamojski Dom kultury zapraszają do udziału w XXVIII edycji Międzynarodowego Biennale Fotografii ZABYTKI.
Jest to konkurs z ponad półwieczną historią, a uczestnicy poza prestiżem i sławą walczą o medale, nagrody pieniężne, wyróżnienia i nagrodę główną.
Pula nagród pieniężnych w edycji 2022 wynosi 6000,- PLN.

Międzynarodowe Biennale Fotografii ZABYTKI jest współfinansowane przez Miasto Zamość.

KARTA ZGŁOSZENIOWA - PL:
https://www.ztf.pl/download/news/554/28mbf_zabytki_karta_zgloszenia_2022.pdf
ENTRY FORM - ENG:
https://www.ztf.pl/download/news/554/28mbf_world_monuments_2022_entry_form.pdf
 

Regulamin konkursu [ENGLISH BELOW]

XXVIII MIĘDZYNARODOWE BIENNALE  FOTOGRAFII  „ZABYTKI”

1. Organizator:
Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne
ul. Wyszyńskiego 28 a
22-400 Zamość

2. Cel konkursu:
Międzynarodowe Biennale Fotografii „Zabytki” ma na celu prezentację osiągnięć twórczych w dziedzinie fotografii zabytków materialnych. 
Dla potrzeb konkursu, za podstawę określenia zabytku, przyjmuje się wykładnię:  „ZABYTEK - nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową” .

3. Tematem przewodnim bieżącej edycji konkursu są: „Zabytki Świata”. Nadesłane na konkurs prace mogą dotyczyć zabytków zlokalizowanych w dowolnym kraju.

4. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich fotografujących, amatorów i profesjonalistów z całego świata i w każdym wieku.  Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą brać udział obywatele polscy oraz cudzoziemcy, pod warunkiem spełnienia przez nadesłane prace wszystkich wymogów formalnych i technicznych.

5. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych, dostarczoną wraz z kartą zgłoszenia. 

6. Opłata za uczestnictwo w konkursie wynosi 30,- PLN dla obywateli polskich lub 8,- EUR dla cudzoziemców. Opłatę należy wnieść przelewem na konto organizatora:

Bank PeKaO SA 
PKOPPLPW
PL 75 1240 2816 1111 0010 4467 4192 
Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne
ul. Wyszyńskiego 28 a
22-400 Zamość

7. Każdy autor może nadesłać na konkurs maksymalnie do 5 zdjęć pojedynczych lub 1 zestaw  do 5 zdjęć. Technika wykonania fotografii jest dowolna. Każda nadesłana na konkurs praca musi być zdjęciem z pojedynczej ekspozycji. Nie dopuszcza się wykonania montażu z wielu ujęć. 

8. Zdjęcia na konkurs należy nadsyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail biennale@ztf.pl. Każde zdjęcie należy wysłać w postaci osobnego pliku. Plik w formacie JPG,  rozdzielczość 150dpi. Rozmiar pliku nie mniejszy niż 2750x1850px. Każdy plik powinien posiadać wielkość maksymalnie do 5 MB. Każdy plik zawierający zdjęcie musi posiadać nazwę w postaci: 

NAZWISKO_IMIE__TYTUL_PRACY__NUMER_PRACY_W_KARCIE_ZGLOSZENIA.JPG

9. Do zgłoszonych prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia. Plik zawierający kartę zgłoszenia musi  mieć nazwę w postaci:

NAZWISKO_IMIE__BIENNALE_ZGLOSZENIE.DOC

10. Do zgłoszonych prac należy dołączyć potwierdzenie wniesienia zapłaty za udział w konkursie (wydruk dokument elektroniczny lub skan dokumentu papierowego). Plik zawierający potwierdzenie zapłaty musi mieć nazwę w postaci

NAZWISKO_IMIE__BIENNALE_POTWIERDZENIE.PDF lub
NAZWISKO_IMIE__BIENNALE_POTWIERDZENIE.JPG

11. Oceny prac dokona jury konkursu. Od decyzji jury nie ma odwołania. Jury przysługuje prawo swobodnego podziału nagród, a także kwalifikowania na wystawę pokonkursową zdjęć pojedynczych z zestawów autorskich. Jeden autor może otrzymać tylko jedną z nagród głównych. 

12. Nagrody:
Jury ma prawo przyznać następujące nagrody główne:

I nagroda = album oraz nagroda pieniężna; 
II nagroda = album oraz nagroda pieniężna;
III nagroda = album oraz nagroda pieniężna.

Jury ma prawo przyznać 3 wyróżnienia.

Pula nagród pieniężnych wynosi 6.000,- PLN. Nagrody będą wypłacone w PLN lub równowartość w EURO według średniego kursu NBP. 

13. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z złożeniem przez autora oświadczenia o posiadaniu praw autorskich oraz majątkowych do zdjęcia. Nadsyłając prace na konkurs, autor oświadcza, że prawa osób trzecich zostały wyjaśnione autor prac posiada stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. Nr 24 z późn. zm.).

14. Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na: przetwarzanie danych osobowych  zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) na potrzeby konkursu i w celach marketingowych organizatora. Autor zdjęcia udziela bezpłatnej, bezterminowej zgody na ekspozycję zdjęć na dowolnych polach eksploatacji w celach promocji konkursu.

15. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie jego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych  z konkursem.

16. Każdy autor prac zakwalifikowanych na wystawę pokonkursową otrzyma katalog w formie elektronicznej na podany w informacji zgłoszeniowej adres email.

17. Ostateczna interpretacja niniejszych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie organizatorowi konkursu. 

18. Terminy w konkursie:
- nadsyłanie prac do:             31 X 2022 roku; 
- zawiadomienie o decyzji jury do:    15 XI 2022 roku;
- wystawa pokonkursowa:        listopad/grudzień
Galeria Fotografii RATUSZ w Zamościu

19. Informacje uzupełniające: 
- komisarz konkursu: Waldemar Siatka, email: waldemarsiatka@poczta.onet.pl
- sekretarz konkursu: Klaudia Kozyra, email: kozyra.klaudia.m@gmail.com
- pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: biennale@ztf.pl
- informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona na stronie organizatora: www.ztf.pl

* * *

28th International Biennial of Photography "Monuments" - RULES:

1. Organizer:
Zamosc Society of Photography / Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne
ul. Wyszyńskiego 28 a
22-400 Zamość

2. Competition's aim:
The International Biennial of Photography "Monuments" aims to present creative achievements in the field of photography of material monuments.
For the purposes of the competition, the monument's definition is:  
"MONUMENT - real estate or movable property, their parts or groups, which are man's work or associated with human activity and testify to a bygone era or an event whose preservation is in the public interest due to its historical, artistic or scientific value."

3. The theme of the current edition of the competition is: "Monuments of the World" therefore photographs sent may present monuments located in any country.

4. The competition is open. All photographers can take part in it: amateurs and professionals from around the world and at any age provided that the submitted works fulfil all the formal requirements and specifications. 

5. Minors may participate in the competition only with the consent of their parents or legal representatives supplied with the entry form.

6. The fee for the participation in the competition is 30 PLN for Polish citizens or 8 EURO for foreigners. The fee must be paid by bank transfer to the account of the organizer:

Bank PeKaO 75 1240 2816 1111 0010 4467 4192 
IBAN PL 75 1240 2816 1111 0010 4467 4192
SWIFT: PKOPPLPW
Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne
ul. Wyszyńskiego 28 a
22-400 Zamość

7. Each author may submit up to 5 single photos or 1 set consisting of up to 5 photographs. The technique of photography is freeform. Each work must be one exposure photo. Montages or collages from more than one photographs are forbidden. 

8. Photos for the contest must only be sent electronically via e-mail: biennale@ztf.pl - each photo must be sent in the mail as a separate file. The files must be saved as JPG, 150dpi resolution. File size must not be smaller than 2750x1850px and not bigger than 5 MB. Each image file must be named in the form of:

SURNAME_NAME_TITLE_NUMBER_IN_THE_ENTRY_FORM.JPG

9. For submitted works there must be accompanied completed entry form. The file containing the entry form must be called:

SURNAME_NAME_BIENNIAL_ENTRY_FORM.DOC

10. Submitted works must be accompanied by the proof of the payment for participation in the competition (electronic document or scanned paper document). The file containing the confirmation of the payment must have a name in the form:

SURNAME_NAME_BIENNIAL_CONFIRMATION.JPG or 
SURNAME_NAME_BIENNIAL_CONFIRMATION.PDF

11. Judging of works will be done by the jury of the competition. There is no rescission from the jury's decision. The jury is entitled to a right to the free division of awards, as well as classifying single photographs to the post-competition exhibition from the authors' sets. One author can receive only one of the main prizes.

12. Prizes:
The jury has the right to award the following main prizes:

The I award = a album and a prize in money;
The II award = a album and a prize in money;
The III award = a album and a prize in money.

The jury has the right to grant 3 honourable mentions.

The pool of prizes in money amounts 6000 PLN. The Awards will be paid in PLN or the equivalent in Euro according to average NBP foreign exchange rate.

13. Sending works to the competition is tantamount to submission by the author of the statement of owning the copyright and property rights to the photos. By submitting work to the competition, the author declares that the rights of third parties have been clarified and the author of the work has the appropriate authorization to use the image of people captured on photographs.

14. The author of the photography accepts the terms and conditions and agrees to: processing of personal data for the competition and for marketing purposes of the organizer, free acquisition to archive photos and exhibition in gallery in Zamosc and in other centres across the country and abroad.

15. The entrant agrees to free publish his name in promotional materials related to the contest.

16. Each author of the qualified works for the post-competition exhibition will receive a digital catalogue on email address provided in the entry form.

17. The final interpretation of these conditions exclusively appertains to the organizer of the competition.

18. Dates:
- sending works: 31 October 2022;
- notification of the jury decision: 15 November 2022;
- post-competition exhibition: November/December 2022 (Ratusz Photography Gallery in Zamosc).

19. Supplementary information: 
- competition commissioner Waldemar Siatka:  waldemarsiatka@poczta.onet.pl;
- competition secretary Klaudia Kozyra: kozyra.klaudia.m@gmail.com;
- questions regarding the contest should be emailed to biennale@ztf.pl; 
- information about the results of the competition will be published on the organizer's website: www.ztf.pl

 Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne na FB


Galeria Fotografii Ratusz na FB


Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne już od ponad 55-ciu lat działa na rzecz kultury.
Od 2013 roku jest organizacją pożytku publicznego.

Przekazując nam 1% swojego podatku, pomagasz rozkręcać lokalną kulturę.

KRS 0000076428

75 1240 2816 1111 0010 4467 4192

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne
ul. Wyszyńskiego 28 a,
22-400 Zamość

NIP 922-243-27-33
Regon 950434444
 
 

..